Ejer nr. 5 – 7 af Ringholm Ulrik Hans Cecil greve Scheel: (1923 – 1924), Poul Kjeldgård Petersen: (1924 – 1928) og Dyrlæge Niels Peter Johansen: (1928 – 1931)

Ulrik Hans Cecil greve Scheel, var søn af hofjægermester Christen lensgreve Scheel og dennes første kone Ingeborg Brøchner. Ulrik Hans Cecil greve Scheel er på det tidspunkt gift med Elsa Carolina Lagerlöf, fra nummer to ægteskab. I april 1925, året efter han sælger, dør han i Ystad i Sverige hvor han er flyttet op sammen med sin svenske kone. Det fremgår ingen steder at der under Greve Scheel har boet nogen på Ringholm.
Det er meningen  at der senere skal komme en bog, om Ringholm og Hov Vig, så skulle du ligge inde med billeder eller andet materiale relaterende til dette, er du velkommen til at sende dem til mig.  I det efterfølgende bringes der ca. 90% af materialet, således at alt kommer med i bogen.

Poul Kjeldgård Petersen: 1924 – 1928

Poul (Paul) Kjeldgård Petersen, var søn af en familie med 7 søskende som kom fra Køge egnen. Købssummen da proprietær Poul Kjeldgaard Petersen i 1924 køber Ringholm er kr. 310.000 Kr.  Under Poul Kjeldgård Petersen, findes der igen personer registreret med tilknytning til ejendommen. Efter flere år hvor Ringholm har være brugt som ferie, og sommerresidens får Poul Kjeldgård Petersen og hans kone Kirsten Kjeldgård Petersen nu adresse på Ringholm. De har ingen børn, men 4 tjenestefolk som lytter med. En gartner, Hans Christiansen var også registreret på ejendommen. Forvalter var Richardt Nielsen. Fodermester var Jens Peter Alfred Madsen der sammen med sin kone Karen Marie Madsen, og børnene Knud Henning Madsen og Johanne Madsen flytter ind på Ringholm. Jens Peter var født i Asnæs. Møller, Hans Valdemar Petersen og Marie Vilhelmine Petersen flytter også ind på Ringholm, samme med familien. Det er nærliggende at tro at de er flyttet ind i Møllehuset. De boede tidligere i Tengslemark og fik herefter arbejde på Ringholm.  Endelig er der også registreret en familien Bille Madsen på ejendommen i 1925.

Billede fra terrassen fra 1926-1927, ud mod haven. Er det Poul Kjeldgård Petersen, stående? (Foto: Familien Bastiansen)

Det er under Poul Kjeldgård Petersen, at man første gange støder på navnet Arkitekt Holm, som senere kommer til at spille en noget speciel rolle.  Han har i 1928 lejer sig ind i nogle bygninger på Ringholm. Holm, som lavede en del hønserier har sandsynligvis videreført noget af det som Henriette Schytte tidligere startede. Men de kommende år oplever Ringholm en meget omtumlet tilværelse, på flere tidspunkter er det svært, helt præcist at fastslå hvem der er den egentlige ejer er. Poul Kjeldgård Petersen er den første som må opleve at gå på tvangsauktion med Ringholm, men han bliver ikke den sidste.

Dyrlæge Niels Peter Johansen: 1928 – 1931

Ved en tvangsauktion afholdt d. 7. marts 1928, overtager dyrlæge Niels Peter Johansen, fra Karsholte Ringholm. Dyrlæge Johansen, flytter ikke ind på Ringholm. Igen er det de ansatte som bor på Ringholm og i de tilstødende boliger. I hovedbygningen flytter arkitekt Holm, Holger Rosendahl Holm, og dennes kone Ebba Chatrine Suhr Holm samt deres søn Marx ind. Forhenværende godsejer Jens Teodor Schouboe og dennes kone Dagmar Schouboe flyttede også ind i hovedbygningen.  Ester Erna Marie Sørensen var husjomfru og stuepigen var Nancy Elise Amalie Sørensen. Der må på det tidspunkt være godt gang i Holms hønserier, for var der i 1930 registreret en hønsepasser, ved navn Alfred Lars Christensen med adresse i hovedbygningen. Alfred var født i Højby, var på det tidspunkt 22 år. I forhuset bor August Andersen, der stammede fra Højby og hustruen Elise Marie Andersen, der stammede fra Asmindrup, sammen med deres barn Aase Andersen. I en af de andre boliger boede Gotfred Peter Larsen, der stammede fra Højby og hustru Olga Helene Johanne Larsen, der kom fra Middelfart. Gotfred var registreret som havnearbejder, hvorfor det er sandsynligt at han havde arbejde på havnen i Nykøbing. Gotfred og Olga, havde tre børn Hugo Gotfred Larsen, Alice Larsen og Inger Grete Larsen. I 1930 er det Peter Jensen som er fodermester på gården. Peter Jensen kom oprindeligt fra Hørve, og blev i 1927 gift med Hedvig Krestine, som kom fra Vallekilde. I 1930 har de børnene Jens Christian Ingvard Egil, Else Louise Jensen, som på det tidspunkt er hhv. 3 og 1 år. Bestyrer var Peter Jacobsen der også boede på Ringholm sammen med sin kone Astrid Hansine Caroline Jensen. I 1930 er der flyttet et nyt ægtepar ind i møllerhuset, det er nemlig Peter Nielsen som stammede fra Egebjerg og dennes hustru Soffy Johanne Nielsen, der stammede fra Gudme. Om Ringholm kan man i 1930 læse følgende: Jorderne, der er samlet ved gården med denne i den sydlige side af marken thi ved vandet er ret ensartet, inddæmmet dyndjord undtagen et mindre parti højtliggende jord. Terrænet er faldt, kultur og gødningskraft ret god. Jorden er afvandet ved kanaler og pumpeværk, der kalkes for tiden. Engarealet er god, sund, skovens bevoksning er fyr, brik og gran lige bøge og egekultur som er ca. 50 år gammel.  Gården drives af ejeren, ved bestyrer J.P Jacobsen. Jorden dyrkes i vekseldrift med en del frøavl af turnips, sukkerroer og græs, i øvrigt er der ikke noget fast sædskifte. Gården beskrives på dette tidspunkt således: Grundmur, i to stokværk, har tage af eternit og indeholder en herskabelig lejlighed på ca. 18 værelser. Gården har overvejende grundmurede bygninger. Forpagterboligen og stalden er tækket med eternit ligesom materialebygningen, gennem hvilken der indkørsel til gården er opført af en halvstensmur udvendigt beklædt med brædder. Det grundmurede svinehus og træladen har tegltag. Det lange anselige hønsehus ligger mod øst og er omgivet af plantning til de store hønseri. Gården har eget vandværk til ejendommen hører 4 huse en hollandsk vindmølle der benyttes dels til formaling af korn, del til sammen med en diselmotor at udpumpe vandet fra jorderne. Kvægbesætningen, der består af 28 malkekøer og 22 ungkreaturer er af rød dansk malkerace, der fornyes ved eget tillæg. Den gennemsnitlige mælkeydelse pr kr. er ca. 3500 kr. årligt.  Mælken eleveres til Nykøbing Andelsmejeri (Billesborg). Der holdes som regel 8 svære arbejdsheste, desuden anvendes traktor. Svinebesætningen er for tiden 25 tillægssøer, og der leveres ca. 250 slagterisvin om året. Fjerkræholdet er ca. 5000 stk. hvide italienere, tilhørende arkitekt Holm, der har lejet og bebor hovedbygningen. (Større danske landbrug, 1930)
D. 26. februar 1930 var der bortsalg på Ringholm. Om det skyldes økonomiske problemer for proprietær Dyrlæge Niels Peter Johansen, vides ikke men gården blev ”solgt” i maj måned året efter. (Holbæk Amts Venstreblad.)
I Holbæk Amts Venstreblad, kunne man i maj måned 1931 læse, at Proprietærgården „Ringholm“ atter vil blive solgt. Idet gårdens hidtidige ejer Dyrlæge Johansen, har overdraget den til Godsejer P. Sandager, København. Købesummen var ubekendt, og i det hele taget vanskelig at beregne, fordi dyrlæge Johansen som delvis betaling har overtaget en del byggegrunde inde i København. Gården har på ingen måde været nogen guldgrube, hvilke de mange handler også tegner sit klare billede af. Sandager var således den 6. ejer inden for de sidste 15 år. Hvis gården havde levet en omtumlet tilværelse, så skulle fremtiden blive endnu mere kompliceret, med retssager og politianmeldelse. At det ikke var umuligt at få oplyst prisen på handlen, skulle senere vises sig at have sin forklaring. For der blev aldrig nogen handel mellem dyrlæge Johansen og godsejer P. Sandager.  Men Sandager flyttede alligevel ind på Ringholm, og begyndte at sælge ud af alt hvad der havde værdi, lige som han hurtigt fik oparbejdet en gæld i byens butikker.  Da Hypotekforeningen fik nys om, at Sandager ”slog mønt af gården”, blev han anmeldt for skyldnersvig og blev efterlyst af politiet.
En af de mange artikler om Sandager. (Lokalhistorisk Arkiv, Odsherred)